Salentino       Italiano
         
Iou e ssignuria
(A.
Coppola)
      Io e la vostra signoria

Fimmene fimmene ca sciati allu tabaccu:
'nde sciati ddoi e 'nde turnati quattru!

Iou e Ssignuria allu chiaru de luna...
Iou e Ssignuria nisciuna paura...

Cu begnu cu tornu, cu me 'uardu attornu,
De 'n'anima pia iou tegnu bisognu...

Cu begnu cu tornu, cu me 'uardu attornu,
Ssignuria, si tie l'anima mia!

Iou e 'sta signurina allu chiaru de luna...
Tie pe mmie nun ha tenire nisciuna paura...

Ca quandu era piccinnu iou me rrecordu,
li chianti ca me fici cu te stau attornu,
cu sciocu cu ttie percé eri pe mmie,
'nna gioia ca crescia intra 'de mmie...

E Sirma me decia "Tie nun ha sciucare,
nun ha considerare, la fimmena ha trattare
de caporale, comu iou aggiu gia' fattu.
Onore e Tradizione ha rrispettare!"

Li tiempi passavano e li discorsi cangiavanu:
"Figgiu miu, tie, no, nu pueti amare!
Figgiu miu, tie, cu lu cazzu ha rragionare!";
"None, no, papa' iou 'nnu pozzu accettare...

None, none, no iou nu pozzu accettare,
pe 'sta fimmena le cose hannu cangiare!
None, none, no iou nu pozzu sopportare,
'ste regole allu largu le pueti menare!"

Iou e 'sta signurina allu chiaru de luna...
Iou e 'sta signurina nisciuna paura...


 

 

 

Femmine femmine che uscite a far tabacco:
uscite in due e ritornate in quattro!

Io e la Vostra Signoria al chiaro di luna...
Io e la Vostra Signoria nessuna paura...

Per andare e per tornare, per guardarmi intorno,
Di un'anima pia io ho bisogno...

Per andare e per tornare, per guardarmi intorno,
Vostra Signoria siete voi l'anima mia!

Io e questa signorina al chiaro di luna...
Tu per me non devi avere nessuna paura...

Quando ero bambino, io mi ricordo,
i pianti che mi feci per starti attorno,
per giocare con te perche' eri per me
una gioia che cresceva dentro di me...

E mio padre mi diceva: "Tu non ci devi giocare,
non la devi considerare, la femmina la devi trattare
da caporale, come io ho gia' fatto.
L'onore e la tradizione devi rispettare!"

I tempi passavano ed i discorsi cambiavano:
"Figlio mio, tu, no, non la puoi amare!
Figlio mio, tu, con il cazzo devi ragionare!"
"No, no, papa' io non posso accettare...

No, no, no io non posso accettare,
per questa femmina le cose devono cambiare!
No, no, no io non posso sopportare,
Queste regole al largo le puoi gettare!"

Io e questa signorina al chiaro di luna...
Io e questa signorina nessuna paura...